Milit professional 5l

Koncentrovaný čistící prostředek na veškeré omyvatelné povrchy v domácnosti i kanceláří s výrazným odmašťovacím účinkem. U citlivých povrchů nejprve proveďte zkoušku na méně viditelném místě. Návod použití najdete na výrobku.

Skladem
Značka: Solira
273,42 Kč 225,97 Kč bez DPH
Kategorie: Prostředky univerzální
Hmotnost: 5 kg
Koncentrovaný čistící prostředek na veškeré omyvatelné povrchy v  domácnosti i kanceláři s výrazným odmašťovacím účinkem.
Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: