Pulirapid extra 500ml

Čistící prostředek na koupelny,odstraňuje vodní kámen,špínu a rez.

Skladem
Značka: Madel CZ s.r.o.
69 Kč 57,02 Kč bez DPH
Kategorie: Prostředky na koupelny
Hmotnost: 0.5 kg

Ideální na čistění vodovodních baterií, umyvadel, dřezů z nerezu, keramických van, sprchových koutů skleněných i plastových, sporáků, porcelánu i  keramiky.

Charakteristika Madel čistící prostředek na rez a vodní kámen:

  • Oplachuje se.
  • Odstraňuje rez, špínu a vodní kámen.
  • Určen na nerez, keramiku, plast, sklo, mosaz a měď.
  • Čistí bez poškrábání povrchu.
  • Pro snadnou manipulaci je opatřen dávkovacím aplikátorem.

Složení Madel Extra:

5-15 % Neionogenní tenzidy, kyselina fosforečná maximálně 24,5 %. Biodegradabilita 90 %.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Kyselina orthofosforečná, polyethoxylovaný mastný alkohol

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: