Powered by Smartsupp

Air Wick Jemný Satén a lilie náplň 19 ml

Kód: 59850
68,43 Kč 56,55 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu. 

  • Země původu: Maďarsko
  • Adresa dodavatele: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3-Žižkov
  • Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  • P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňkové parametry

Kategorie: Osvěžovače vzduchu
Hmotnost: 0.019 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: