Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky pro affiliate program

I. Základní ustanovení

1. Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami, které vydala společnost:

 • LAVONIO s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 89509 vedená u Krajského soudu v Brně
 • IČ: 60749440
 • DIČ: CZ60749440
 • se sídlem: Nádražní 270, 763  21 Slavičín

(dále jen „poskytovatel“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do provizního programu Poskytovatele. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi partnerem a poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

3. Zájemce, který se registruje do provizního programu, se nazývá partner (dále jen „partner“). Partner propaguje služby či zboží poskytovatele svými marketingovými aktivitami na webových stránkách, na diskuzních fórech, e-mailem, na sociálních sítích, pomocí PPC kampaní.

II. Práva a povinnosti partnera

1. Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v e-mailech, diskuzních fórech a sociálních sítích, které jsou v rozporu s právními předpisy ČR či s dobrými mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

2. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

3. Partner je povinen chránit své přístupové údaje k proviznímu účtu před zneužitím třetí stranou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4. Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.

5. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovu načítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch poskytovatele.

6. Zakázáno je propagovat poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude poskytovatelem zjištěna takováto aktivita partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje pravdivě a neprodleně schvalovat konverze partnerů. O schválení konverze bude partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu partnera, a že za takovou konverzi nenáleží partnerovi provize. 

3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

4. Poskytovatel se zavazuje partnerovi vyplatit provizi za jím uskutečněné konverze. Splatnost provize se řídí čl. IV. těchto Obchodních podmínek.

5. Poskytovatel neodpovídá za nepřetržitou dostupnost systému, zejména v případě, kdy nastanou neodvratitelné objektivní důvody (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

6. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel partnera upozornit.

IV. Provize

1. Výše provize, za nákup zboží způsobem dle ustanovení těchto Obchodních podmínek, se určuje dle dosažených úrovní partnera:

 1. Bronze level s 3 % provizí.
 2. Silver level s 5 % provizí.
 3. Gold level s 7 % provizí.
 4. Platinum level s 10 % provizí.

2. Po registraci automaticky partner získává Bronze level s 3 % provizí. Postup v úrovních získává partner dle dosaženého obratu. 

3. Provize budou poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

4. Za zrušené či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

5. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v systému je vyšší než 1000 Kč.

6. Pokud partner překročí tuto částku, má možnost požádat o výplatu své provize prostřednictvím e-mailu, popř. provizního účtu. Na základě žádosti partnera bude partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může partner fakturovat. 

7. Splatnost faktury vystavené partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet partnera vedený v bance na území České republiky.

V. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.

2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:

 1. Dohodou mezi poskytovatelem a partnerem.
 2. Výpovědí poskytovatele nebo partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
 3. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že partner postupuje v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany poskytovatele zaniká partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla poskytovateli škoda, je partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury. 

VI. Ochrana osobních údajů 

1. Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Podle Nařízení má partner právo: 

 • požadovat po poskytovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, 
 • vyžádat si u poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování, 
 • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů, 
 • požadovat po poskytovateli výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které je poskytovatel povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů, 
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má partner za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

3. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost partner. V případě, že bude po poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností partnera požadováno peněžité plnění, má poskytovatel vůči partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

4. Partneři, kteří́ se registrovali do provizního programu souhlasí́ se zasíláním e-mailových zpráv, které́ budou sloužit k zasílaní́ novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikaní.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2024