Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností
 • LAVONIO s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 89509 vedená u Krajského soudu v Brně
 • IČ: 60749440
 • DIČ: CZ60749440
 • se sídlem: Nádražní 270, 763 21 Slavičín
 • kontaktní údaje
 • email: obchod@drogerieshop.cz
 • telefon: +420 608 777 709 
 • www.drogerieshop.cz
 • číslo účtu: 103046300/2010

(dále jen „prodávající“).

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.drogerieshop.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Kupujícím může být fyzická osoba spotřebitel, právnická osoba nebo podnikatel (dále všichni společně ve VOP jako „kupující“).
 3. Kupujícím spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále ve VOP jako „spotřebitel“ nebo „kupující-spotřebitel“).
 4. Kupujícím podnikatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku (dále ve VOP jako „podnikatel“ nebo „kupující-podnikatel“). Podnikatel je zejména ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 5. Prodávající se zabývá prodejem převážně drogistického zboží a jiného spotřebního zboží (dále jen „zboží“).
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 7. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně přidané hodnoty, tak včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku chyb softwaru či jiných chyb z důvodu vnějšího vlivu, které by mohly mít za následek chybně zobrazovanou cenu v internetovém obchodě či jinou chybnou informaci vztahující se ke zboží. V tomto případě má prodávající právo od smlouvy odstoupit a objednávku stornovat.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 6. Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával
 7. a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,
 8. b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo
 9. c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Předchozí věta se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "ODESLAT S POVINNOSTÍ PLATBY" . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • online platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay,
 • prostřednictvím Apple Pay či Google Pay,
 • převodem na účet prodávajícího č. 103046300/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.,
 • dobírkou při převzetí zboží.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby kartou při převzetí zboží na výdejním místě, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě ostatní bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou určil přepravce, nebyl-li kupující zastižen na adrese uvedené v objednávce.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Více o přepravě objednávaného zboží a jeho cenách jsou uvedeny na https://www.drogerieshop.cz/doprava-a-platba/.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu-spotřebiteli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Při objednání více kusů zboží se může dodání prodloužit o dalších 20 pracovních dní. O tomto bude kupující-spotřebitel prodávajícím informován. V případě objednávky zboží kupujícím-podnikatelem, odevzdá prodávající zboží podnikateli do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Při objednání více kusů zboží se může dodání prodloužit o dalších 20 pracovních dní. O tomto bude kupující-podnikatel prodávajícím informován.
 4. Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji kupujícímu nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.
 5. Nepřevezme-li kupující věc v čase uvedeném v odst. 10, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky 500 Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč.
 6. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné; ustanovení § 1980 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.
 8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 9. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 11. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit (dále jen „spotřebitel“).
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

a) poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu

3. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
 • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3

4. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jen za podmínek stanovených v odst. 2., tzn. po převzetí zboží. V případě nepřevzetí zboží kupujícím-spotřebitelem nebo jím určenou osobou odlišnou od dopravce po dobu 5 dnů, dochází k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího a prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu poníženou o přepravní náklady vynaložené na vrácení zboží zpět prodávajícímu (dále „expediční náklady“), a to do 14 dnů od posledního dne určený jako poslední den možnosti převzetí zboží.

4a.V případě, že si kupující-spotřebitel zvolil jako způsob placení dobírku, a zboží si dle těchto obchodních podmínek a uzavřené kupní smlouvy nepřevezme a neuhradí kupní cenu, může prodávající od smlouvy odstoupit a vymáhat po kupujícím-spotřebiteli expediční náklady a ostatní náklady za nepřevzetí zboží na dobírku. Mimosoudní vymáhání expedičních nákladů provádí jménem a na účet prodávajícího společnost FLOODGATES s.r.o., IČ: 09810137, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342873, se sídlem: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ 101 00.

5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy, spotřebitel může využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím (ZDE). Vyplněný formulář k odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na adresu Komenského 12, Slavičín 763 21, Česká republika, spolu s vráceným zbožím. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.

7. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Lhůta je zachována, pokud odešle zboží před jejím uplynutím.

8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel nepoškozené a nenamontované zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11. Zboží musí vrátit spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

12. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro spotřebitele s výjimkou úhrad podle ustanovení § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou podle předchozí věty je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno podnikatelem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

14. V případě, že si kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel objednal zboží a zvolil jeden z následujících způsobů úhrady zboží

 • platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay,
 • prostřednictvím Apple Pay či Google Pay
 • převodem na účet prodávajícího č. 103046300/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s..

a prodávající odeslal zboží na místo určené kupujícím, aniž by cena objednaného zboží byla uhrazena, má prodávající právo vymáhat po kupujícím úhradu kupní ceny spolu s náklady na dodání. Mimosoudní vymáhání kupní ceny spolu s náklady na dodání provádí jménem a na účet prodávajícího společnost FLOODGATES s.r.o., IČ: 09810137, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342873, se sídlem: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ 101 00.

 1. Výše uvedená ustanovení o odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele neplatí pro kupující-podnikatele. Podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených dle § 2001 a násl. občanského zákoníku nebo na základě individuální dohody mezi podnikatelem a prodávajícím. Prodávající má tak právo požadovat po kupujícím-podnikateli dodržení kupní smlouvy. V případě nevyzvednutého zboží podnikatelem, má prodávající právo vymáhat zaplacení a vyzvednutí objednaného zboží. Prodávající má dále práva stanovené v čl. V odst. 12 a 15.

16.V případě nepřevzetí zboží kupujícím-podnikatelem nebo jim určenou osobou odlišnou od dopravce po dobu 5 dnů, může prodávající odstoupit od kupní smlouvy a v takovém případě vrátí kupujícímu-podnikateli kupní cenu poníženou o přepravní náklady vynaložené na vrácení zboží zpět prodávajícímu (dále „expediční náklady“), a to do 14 dnů od posledního dne určený jako poslední den možnosti převzetí zboží.

 1. V případě, že si kupující-podnikatel zvolil jako způsob placení dobírku, a zboží si dle těchto obchodních podmínek a uzavřené kupní smlouvy nepřevezme a neuhradí kupní cenu, může prodávající od smlouvy odstoupit a vymáhat po kupujícím-podnikateli expediční náklady a ostatní náklady za nepřevzetí zboží na dobírku. Mimosoudní vymáhání expedičních nákladů provádí jménem a na účet prodávajícího společnost FLOODGATES s.r.o., IČ: 09810137, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 342873, se sídlem: Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ 101 00.

 

Využíváme platební metodu Twisto

 • Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost kupujícího a její následné zaplacení Twisto prodávajícímu namísto kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.
 • V případě, že kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.
 • Využitím platební metody Twisto kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.
 • Společnost Twisto zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

  

VII. Podmínky pro uplatnění dárkových poukazů 

1.Dárkový poukaz je určený k úhradě nákupu zboží v internetovém obchodě www.drogerieshop.cz a může být uplatněn na celý sortiment. Existuje jen ve verzi elektronické. Dárkový poukaz obsahuje unikátní slevový kód, který stačí vložit do určeného pole v košíku „Využít dárkový poukaz“, hodnota poukazu se automaticky odečte z celkové ceny objednávky a potom zbývá už jen doplatit zůstatkovou hodnotu zakázky. 

2.Hodnota uvedená na dárkovém poukazu bude držiteli poukazu odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.drogerieshop.cz.

3.Dárkový poukaz není směnitelný za peníze. Hodnotu dárkového poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.

4.U zboží, na jehož nákup byl uplatněn kód, bude držiteli poukazu, potažmo kupujícímu (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního kódu.

5.Kód je platný do konce roku 2024 od nákupu dárkového poukazu, po uplynutí tohoto data se kód stává neplatným a jeho platnost nelze prodloužit.

6.Dárkovým poukazem (kódem) lze uhradit pouze nákup v internetovém obchodě na stránkách www.drogerieshop.cz.

7.Uhrazením hodnoty dárkového poukazu a zobrazením kódu držitel poukazu, potažmo kupující souhlasí s podmínkami pro použití kódu.

8.Po použití kódu k úhradě nákupu na www.drogerieshop.cz se poukaz stává neplatným. 

9.Při nákupu dárkových poukazů není účtována DPH. Její vyúčtování proběhne až při uplatnění poukazu a dodání zboží, a to dle zákonných předpisů.

10.Za ztracené či odcizené kódy nenese prodávající žádnou odpovědnost. V případě prokazatelného odcizení kódu dárkového poukazu třetí osobou a následného uplatnění v internetovém obchodě třetí osobou, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 

VIII. Práva z vadného plnění (reklamace)

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

3. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a spotřebitel s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat.

6. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

7. V případě výskytu vady může spotřebitel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat její odstranění a podle své volby buď:

 • požadovat dodání nové věci bez vady nebo
 • opravu věci,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.

 1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 2. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který spotřebitel věc koupil.
 3. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

11.Nepřevezme-li spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, naleží prodávajícímu úplata za uskladnění nebo náklady spojené s opakovaným doručováním.

 1. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odstavce 9 a 10.

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

13. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

14. Spotřebitel popíše vadu zboží spolu s požadovaným způsobem vyřízení reklamace na email: obchod@drogerieshop.cz. Více stanoví vrácení zboží a reklamace. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

16. Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 15 může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle spotřebitele (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

17. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

18.Výše uvedená ustanovení o právech z vad ze strany spotřebitele neplatí pro kupující podnikatele. Podnikatel může uplatnit práva z vad podle obecných ustanovení občanského zákoníku, zejména dle § ustanovení 1914 a násl. a § 2099 a násl. občanského zákoníku.

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující-podnikatel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující-podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující-podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující-podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu-podnikateli, že vady neodstraní, může kupující-podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující-podnikatel své právo včas, má práva podle odst. 20 tohoto článku.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující-podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující-podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující-podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující-podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 2. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí dále § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.01.2024