Powered by Smartsupp

Bělamin Speciální prací prostředek na záclony 400g

Kód: 56934SC
Značka: Drutep
67,49 Kč 55,78 Kč bez DPH
Skladem

Speciální prací prostředek na bělení záclon.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bělamin je speciální prostředek pro praní a bělení záclon, bílého prádla jak ze syntetických, tak i bavlněných materiálů, vhodný pro ruční praní i praní v automatických pračkách.

Zašlé tkaniny opticky projasní, odstraní zažloutnutí od  nikotinu, šedý závoj, nepříjemný zápach a skvrny. Omylem zabarvené bílé prádlo zpět vybělí.

Každým praním s Bělaminem získáte o stupeň bělejší prádlo. Obsah balení vystačí na 7 praní. Svojí velikou účinnost si Bělamin zachovává již při nízkých teplotách.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Ethylendiamintetraoctan tetrasodný; Difosforečnan tetrasodný, Benzensulfonová kyselina, 4-C10- 13-sek. Alkylderiváty, Amidy, C8-18 a C18 nenasycené, reakční směs s diethanolaminem.

EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Doplňkové parametry

Kategorie: Záclony, jemné prádlo
Hmotnost: 0.4 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: