Powered by Smartsupp

Fixinela Perfekt na spáry 500 ml

Kód: 57807
71 Kč 58,68 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Fixinela perfekt na spáry 500 ml s mechanickým rozprašovačem. Je speciální čistič na spáry, který spárám vrací původní barvu. Také odstraňuje vodní kámen z  umyvadel, van, vodovodních baterií, obkladaček a dlažby. Fixinela má vysoký čistící účinek, snadno a rychle uvolňuje špínu a usazeniny z povrchu.

Použití:
Čištěný povrch dostatečně navlhčit vodou a  nastříkat fixinelu, nechat působit dle znečištění a poté opláchnout vodou.

Složení:
5–15 % kyselina amidosírová, < 5 % aniontový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: HEXYL CINNAMAL.

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

Datum spotřeby:

Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

5-15% kyselina amidosírová, menej ako 5% aniónový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:HEXYL CINNAMAL. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Doplňkové parametry

Kategorie: Prostředky do koupelny
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: