Powered by Smartsupp
Doprava s PPL nyní jen za 39 Kč. Více

General Fresh náhradní náplň do WC vůně moře 40g

Kód: 60615
Speciální sleva
14,32 Kč 11,83 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

WC blok čistí záchodovou mísu, zamezuje vznikání vodního kamene, tvoří bohatou pěnu a zanechává příjemnou vůni. 
   Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném dvoře.

Obsahuje: Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako žíravé 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje. Nepřelévejte do žádné jiné lahve. Používejte pouze na toalety. Důkladně opláchněte. Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekční prostředky na WC
Hmotnost: 0.04 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: