Powered by Smartsupp

PE-PO podpalovač pevný 40 podpalů

Kód: 56964SC
Speciální sleva
Značka: Severochema
32,49 Kč 26,85 Kč bez DPH
Skladem

PE-PO pevný podpalovač 40 podpalů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo.

Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba pořádně rozpálit! Získáte celkem 40 podpalů.

Tradiční značka PE-PO od Severochemy vám už přes padesát let pomáhá vždy, když je potřeba to pořádně rozžhavit. Vybírejte z široké řady produktů od  klasického pevného podpalovače až po čisticí prostředky, lampové oleje, brikety či dřevěné uhlí.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické,

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Bezpečnostní list najdete ZDE

Doplňkové parametry

Kategorie: Paliva, podpalovače
Hmotnost: 0.26 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: