Powered by Smartsupp

Solvina mycí pasta 450g profi tekutá

Skladem
Značka: Zenit
33,49 Kč 27,68 Kč bez DPH
Kategorie: Mýdla do provozu - Solviny
Hmotnost: 0.5 kg

Tekutá mycí pasta na silně znečištěné ruce s vysokou čisticí schopností pro použití v domácnosti i průmyslu. Obsahuje jemné abrazivum a vyznačuje se velmi dobrým odmašťujícím účinkem. Citrusová parfemace.

Vlastnosti Solvina PRO abrazivní mycí pasta na ruce:

  • Tekutá mycí pasta na ruce s aloe vera,
  • jemné abrazivum zvyšuje mycí efekt,
  • silný odmašťovací účinek, odstraňuje odolné nečistoty,
  • bez silikonů a rozpouštědel,
  • vhodná i do dávkovačů,
  • citrusová parfemace.

Použití Solvina Pro mycí pasta:

Díky zvláčňujícím přísadám glycerinualoe vera ošetřuje pokožku rukou a chrání ji proti ztrátě vlhkosti. Je vhodná také do dávkovačů.

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Cocamide MEA. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: